Oferta dla administracji

  • Programy ochrony środowiska przed hałasem;
  • Programy ochrony powietrza;
  • Plany gospodarki odpadami;
  • Prognozy oddziaływania na środowisko programów i planów;
  • Ekspertyzy i doradztwo inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska;
  • Programy edukacyjne dla gmin;
  • Inwentaryzacje i programy usuwania azbestu;
  • Regulaminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach;
  • Opracowanie wniosków i harmonogramów rzeczowo finansowych w zakresie występowania do WFOŚiGW i NFOŚiGW o środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska;
  • Opracowania ekofizjograficzne.